B2B

RODO

Szanowni Klienci,
Firma Vodaland Polska jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że nieustannie podnosimy standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów. Dlatego – mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. – wprowadziliśmy w życie nową Politykę Prywatności. Jednocześnie informujemy, że Twoje wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możesz je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w wyżej wskazanej Polityce. Firma Vodaland Polska realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Obowiązek informacyjny W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vodaland Polska z siedzibą w Racławice ,ul. Lubelska 1, NIP: 6020133776 zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie 15 8411140 oraz na adres e-mail :biuro@vodaland.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: • współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r – zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora a w szczególności umów najmu, zlecenia, o dzieło i dostawy.
• wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, przechowywanie korespondencji, reklamacji itd.)
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wraz z weryfikacją wiarygodności płatniczej
• marketingu bezpośredniego • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora -wsparcie obsługi i wykonania umów) • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.vodaland.pl (zwanym dalej „Sklepem”) w tym dokonywania transakcji;
• zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
• monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością w Sklepie;
• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności w Sklepie;
• prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
• kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru; • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów jakościowych, lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
• przechowywanie i przetwarzanie danych biometrycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu i gości Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

5. Odbiorcami danych osobowych będą: • podmioty przetwarzające dane współpracujące bezpośrednio z Administratorem, a w szczególności : Poczta Polska, InPost, DHL, DPD, Pocztex, Fedex,Pekaes,Geis, biura księgoworachunkowe • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Sklepu oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Państwa dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora • na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, • podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, • podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, • podmioty świadczące usługi płatności on-line – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do wykonywania umowy i wykonywania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych oraz obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Vodaland Polska Sp.z o.o. ul. Lubelska 1, 37-4oo Racławice

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Vodaland

Zadzwoń, by dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach

Nasi specjaliści opowiedzą o szczegółach i zakresie współpracy.‎