B2B

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego vodaland.pl jest spółka VODALAND POLSKA  SP. Z O.O. z siedzibą w Racławicach

(adres siedziby: ul. Lubelska 1, 37-400 Racławice, adres do doręczeń i odbioru: ul. Lubelska 1, 37-400 Racławice); wpisana przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596261, NIP: 6020133776, REGON: 363141950, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych (opłacony w całości),

adres poczty elektronicznej: rodo@vodaland.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

dalej jako: „r.o.d.o.”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania postanowień umownych. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust.1 lit.b RODO ( przetwarzanie jest niezbędne

do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

1.4. Dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym  ze Sprzedawcą, w zakresie:  wykonania umowy, jak i obsługujących  Sprzedawcę, np. kontrahenci uczestniczący

w wykonaniu umowy dostawy, księgowość.

1.5. Dane będą przechowywane przez okres  konieczny dla realizacji  Zamówienia, jak i  w  czasie koniecznym do wywiązania się przez Sprzedawcę z  prawnego obowiązku wymagającego

przetwarzania danych na mocy przepisów prawa, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.6. Klient ma prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:

imię i nazwisko oraz adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

adres poczty elektronicznej,

numer telefonu kontaktowego.

W wypadku Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

2.2. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Zakres danych

wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2.3. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Administrator dokonuje systematycznej kontroli oceny przydatności danych, nie rzadziej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.

3. Pliki Cookies

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na dysku twardym komputera, laptopa,

czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient odwiedzając Sklep Internetowy vodaland.pl.

3.2. Strona internetowa vodaland.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookie:

sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki

stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na dysku do czasu ich wygaśnięcia.

3.3. Pliki Cookies stosowane są w celu:

– zbierania anonimowych statystyk,

– dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta,

– optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego

3.4. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak:

– liczniki odwiedzin,

– zakupy przez stronę, strony wymagające logowania,

– wyświetlanie reklam,

– monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Zadzwoń, by dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach

Nasi specjaliści opowiedzą o szczegółach i zakresie współpracy.‎